Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Kürt Özerk Yönetimleri: Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi Karşılaştırması

Kürt Özerk Yönetimleri: Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi Karşılaştırması

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

      1.) Giriş:

Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki özerk yönetim modelleri, son yıllarda dikkat çekici bir şekilde gelişme göstermektedir. Bu makalede, Rojava (Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi) ve Kürdistan Bölge Yönetimi (KBY) arasındaki benzersiz özellikler ve farklılıklar incelenecektir. Her iki yönetim de Kürt nüfusunun siyasi ve kültürel haklarını korumaya yönelik özerklik modellerini temsil etmektedir ancak coğrafi, hukuksal, yönetimsel ve uluslararası ilişkiler açısından önemli farklılıklara sahiptirler. Bu makalede, Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi'nin coğrafi konumları, hukuksal durumları, yönetim yapıları, uluslararası tanınma durumları ve dış ilişkileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu karşılaştırmalı analiz, Kürt özerk yönetimlerinin karmaşık ve çeşitli yapılarını anlamamıza ve Kürt nüfusunun siyasi ve kültürel haklarının korunmasına yönelik stratejilerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

 

2.Coğrafi Konum:

Rojava'nın Konumu ve Jeopolitik Önemi:

Rojava, Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir özerk yönetimdir ve coğrafi konumu, bölgenin jeopolitik önemini artırmaktadır. Suriye İç Savaşı sırasında Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde oluşmuştur. Coğrafi olarak Rojava, kuzeyde Türkiye, batıda Fırat Nehri ve Türkiye sınırı, doğuda Irak sınırı ve güneyde diğer Suriye bölgeleri ile çevrilidir. Rojava'nın bu konumu, Suriye'nin karmaşık ve değişken siyasi durumuyla iç içe geçmiştir ve bölgeyi önemli bir jeopolitik kavşak haline getirmiştir.

 

Özellikle, Türkiye ile olan sınırı, bölgenin uluslararası ilişkilerini etkileyen belirleyici bir faktördür. Türkiye'nin Rojava'ya karşı izlediği politikalar, bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Ayrıca, Rojava'nın Fırat Nehri ile çevrili olması, su kaynaklarının ve tarım alanlarının kullanımı gibi stratejik önem taşıyan konuları da gündeme getirmektedir.

 

Rojava'nın jeopolitik önemi, bölgedeki çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri şekillendirmekte ve uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir. Bölgedeki çatışmaların ve siyasi değişimlerin, Rojava'nın coğrafi konumu nedeniyle geniş kapsamlı etkileri bulunmaktadır ve bu durum, bölgenin istikrarını ve güvenliğini etkileyen önemli bir faktördür.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Konumu ve Stratejik Önemi:

Kürdistan Bölge Yönetimi, Irak'ın kuzeyinde bulunmakta olup coğrafi konumu, stratejik önemini artırmaktadır. Bağdat hükümetinden önemli ölçüde özerklik kazanmıştır ve Kürtlerin kontrolünde yönetilmektedir. Coğrafi olarak Kürdistan Bölge Yönetimi, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde ise Irak'ın diğer bölgeleri ile sınır komşusudur. Bu konum, bölgenin enerji kaynakları bakımından zengin olması nedeniyle ekonomik ve stratejik bir öneme sahiptir.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin stratejik önemi, özellikle enerji kaynaklarının kontrolü ve uluslararası enerji piyasalarına erişim açısından belirleyicidir. Bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervleri, Kürdistan'ın hem iç hem de dış politikasını şekillendirmektedir. Ayrıca, Kürdistan'ın coğrafi konumu, bölgedeki çeşitli aktörler arasında güç dengelerini etkilemektedir ve bölgesel güvenlik dinamiklerine katkıda bulunmaktadır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin stratejik önemi, bölgedeki siyasi istikrar ve güvenliğin korunmasında da kritik bir rol oynamaktadır. Bölgenin sınır paylaştığı ülkelerle olan ilişkileri ve etkileşimleri, Kürdistan'ın dış politikasını şekillendiren temel faktörler arasındadır. Bu nedenle, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin coğrafi konumu, bölgedeki siyasi ve ekonomik dinamiklerin anlaşılmasında önemli bir unsur olarak dikkate alınmalıdır.

 

3.Hukuksal Durum:

Rojava'nın Hukuksal Statüsü ve Suriye Anayasası İle İlişkisi:

Rojava, uluslararası alanda resmi olarak tanınmamış bir özerk yönetimdir ve Suriye'nin bir parçası olarak kabul edilir. Bu hukuksal durum, Rojava'nın Suriye Anayasası ile ilişkisini belirleyen temel bir faktördür. Suriye Anayasası, ülkenin iç işleyişi ve yönetimiyle ilgili temel yasal çerçeveyi oluşturur ve Rojava'nın hukuki statüsünü belirlemede önemli bir rol oynar.

 

Rojava, Suriye Anayasası'nın özerklikle ilgili hükümleri bağlamında incelenir. Suriye Anayasası, ülkenin bölgesel yönetimlerine belirli yetkiler tanırken, Rojava'nın özerklik taleplerini karşılamak için somut düzenlemeler içermez. Bununla birlikte, Suriye'nin iç savaşı sırasında Rojava'nın oluşumu ve gelişimi, Suriye'nin merkezi hükümeti ile Rojava arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını artırmıştır.

 

Rojava'nın hukuksal statüsü, uluslararası alanda da tartışmalıdır. Birçok ülke, Rojava'yı Suriye'nin toprak bütünlüğünün bir parçası olarak görür ve Suriye'nin merkezi hükümeti ile ilişkilerini bu çerçevede yürütür. Ancak, Rojava'nın uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınmaması, hukuksal statüsünün belirsizliğini artırmaktadır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Hukuksal Statüsü ve Irak Anayasası İle İlişkisi:

Kürdistan Bölge Yönetimi, Irak Anayasası tarafından tanınmış bir özerk bölgedir ve Irak'ın resmi bir parçasıdır. Bu hukuksal statü, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Irak Anayasası ile ilişkisini belirler ve bölgenin hukuki çerçevesini oluşturur.

 

Irak Anayasası, Kürdistan Bölge Yönetimi'ne geniş özerklik tanır ve bölgenin iç işlerini kendi kendine yönetme yetkisini verir. Bu çerçevede, Kürdistan Bölge Yönetimi, kendi yasama, yürütme ve yargı organlarına sahiptir ve bölgesel işlerini bağımsız bir şekilde yürütme yetkisine sahiptir.

 

Irak Anayasası'nın kabul edilmesi, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin hukuki statüsünü güçlendirmiştir. Bu durum, bölgenin Irak'ın diğer bölgeleriyle olan ilişkilerini ve anayasal çerçevedeki yerini belirlerken, bölgenin iç ve dış politikasını da etkilemektedir.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin hukuksal statüsü, uluslararası alanda da tanınmıştır. Irak Anayasası'nın bir parçası olarak resmi bir statüye sahip olması, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin uluslararası ilişkilerini ve dış politikasını şekillendirirken, bölgenin siyasi ve hukuki durumunu güçlendirmiştir.

 

4.Yönetim Yapısı:

Rojava'nın Demokratik Konfederalizm Modeli:

Rojava, demokratik konfederalizm prensipleri üzerine kurulu olan benzersiz bir yönetim modeline sahiptir. Bu model, Kürt siyasi hareketinin lideri Abdullah Öcalan'ın fikirleriyle bağlantılıdır. Demokratik konfederalizm, federalizm ve demokratik otonomi ilkelerine dayanır ve yerel katılımı teşvik eder.

 

Rojava'nın yönetim yapısı, merkeziyetçi olmayan bir yapıyı benimser. Bölge, yerel meclisler ve komünler adı verilen yerel özyönetim birimleri tarafından yönetilir. Karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım benimsenir ve farklı etnik gruplar ve topluluklar arasında temsil ve katılım teşvik edilir.

 

Demokratik konfederalizm modeli, Rojava'nın toplumsal ve siyasi yapısını derinlemesine değiştirmiştir. Bölgedeki çeşitli etnik ve dini gruplar, bu model altında eşit ve adil temsil edilmeye çalışılır. Rojava'daki yönetim, sadece Kürtler değil, Araplar, Süryaniler ve diğer azınlık gruplarının da katılımını sağlamaya odaklanmıştır.

 

Bu model aynı zamanda cinsiyet eşitliğini de vurgular. Rojava'da kadınların aktif katılımı teşvik edilir ve kadınlar, toplumun her seviyesinde önemli roller üstlenir. Özellikle, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) gibi kadın örgütleri, Rojava'nın savunmasında ve toplumsal yapılanmasında önemli bir yer tutar.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Parlamenter Sistemi:

Kürdistan Bölge Yönetimi, daha geleneksel bir parlamenter sistem üzerine kurulmuştur. Başkanlık sistemi, bölgenin yürütme organı olarak hizmet eder. Başkan, Kürdistan Parlamentosu tarafından seçilir ve bölgenin en üst düzey yöneticisi olarak işlev görür.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin parlamenter sistemi, tipik devlet kurumlarına dayanır. Bunlar arasında hükümet, yasama organı ve yargı organları bulunur. Bu sistem, daha merkeziyetçi bir yaklaşımı yansıtır ve daha geleneksel devlet yapılarına dayanır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin parlamenter sistemi, Irak Anayasası'nın belirlediği çerçeve içinde işler. Bu çerçeve, bölgenin iç işleyişini ve yönetimini düzenlerken, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin özerkliğini ve yetkilerini tanır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin parlamenter sistemi, daha merkeziyetçi bir yapıya sahip olmasına rağmen, bölgenin yönetiminde çeşitli siyasi partiler ve gruplar arasında demokratik bir rekabeti mümkün kılar. Bu sistem, bölgedeki siyasi istikrarın ve toplumsal katılımın sağlanmasına yönelik önemli bir rol oynar.

 

5.Uluslararası Tanınma:

Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Uluslararası Tanınma Durumu:

Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi, uluslararası alanda bağımsız devletler olarak tanınmamıştır. Ancak, her iki özerk yönetim de farklı derecelerde uluslararası tanınma ve meşruiyet arayışında olmuştur.

 

Rojava'nın Uluslararası Tanınma Durumu:

Rojava, uluslararası alanda resmi olarak tanınmamış bir özerk yönetimdir ve Suriye'nin bir parçası olarak kabul edilir. Birçok ülke, Rojava'yı Suriye'nin toprak bütünlüğünün bir parçası olarak görür ve Suriye'nin merkezi hükümeti ile ilişkilerini bu doğrultuda yürütür. Rojava'nın uluslararası tanınma çabaları, çeşitli uluslararası platformlarda ve görüşmelerde belirgin bir konu olmuştur, ancak henüz resmi bir tanınma elde edilmemiştir.

 

Rojava'nın uluslararası tanınma çabaları, bölgesel ve uluslararası aktörler arasındaki siyasi dengeler ve çıkarlar nedeniyle karmaşık bir süreçtir. Bazı ülkeler, Rojava'nın özerkliğini ve Kürtlerin siyasi haklarını desteklerken, diğerleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulayarak Rojava'nın tanınmasına karşı çıkmaktadır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Uluslararası Tanınma Durumu:

Kürdistan Bölge Yönetimi, uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştır ancak Irak Anayasası'nın bir parçası olarak resmi bir statüye sahiptir. Bu durum, Kürdistan'ın Irak'ın bir parçası olarak hukuki bir çerçevede tanındığını ve Irak'ın merkezi hükümeti ile anayasal bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin uluslararası tanınma çabaları, özellikle bölgedeki siyasi ve güvenlik dinamikleri göz önüne alındığında, farklı aktörler arasındaki ilişkilere bağlı olarak şekillenmektedir. Bazı ülkeler, Kürdistan'ın özerkliğini ve Kürtlerin siyasi haklarını desteklerken, diğerleri Irak'ın toprak bütünlüğünü vurgulayarak Kürdistan'ın bağımsızlığını tanımamaktadır.

 

Bu bağlamda, Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi'nin uluslararası tanınma durumları, bölgedeki siyasi gerilimler ve çatışmaların yanı sıra uluslararası aktörlerin tutumları ve çıkarlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki özerk yönetim de uluslararası toplumun dikkatini çekmeye ve tanınma sürecini ilerletmeye çalışmaktadır, ancak bu süreçler karmaşık ve zaman alıcıdır.

 

6.Dış İlişkiler:

Rojava'nın Dış İlişkileri ve Suriye Hükümeti ile İlişkileri:

Rojava'nın dış ilişkileri, özellikle Suriye iç savaşının başından beri karmaşık ve değişken bir hal almıştır. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rojava, Suriye hükümeti ile ilişkilerinde çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Suriye hükümeti, Rojava'nın özerkliğini tanımakta isteksizdir ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla Rojava'nın özerklik taleplerine karşı çıkmaktadır.

 

Rojava'nın dış ilişkileri, Suriye hükümeti ile olan ilişkilerine bağlı olarak karmaşık bir yapıya sahiptir. Suriye hükümetinin Rojava'ya karşı tutumu, Rojava'nın uluslararası alandaki ilişkilerini de etkilemektedir. Rojava, uluslararası toplumla doğrudan ilişki kurma konusunda kısıtlamalarla karşılaşmakta ve uluslararası tanınma konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır.

 

Ancak, Rojava'nın dış ilişkileri sadece Suriye hükümeti ile sınırlı değildir. Rojava, uluslararası alanda çeşitli aktörlerle ilişkiler yürütmektedir. Özellikle, Rojava'nın Suriye İç Savaşı'ndaki rolü ve terörle mücadeledeki katkıları, uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir ve bazı ülkeler Rojava'yla doğrudan ilişki kurmaktadır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Dış İlişkileri ve Uluslararası Bağlantıları:

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dış ilişkileri, Rojava'nın dış ilişkilerinden farklıdır. Kürdistan Bölge Yönetimi, Irak Anayasası tarafından tanınmış bir özerk bölgedir ve Irak'ın resmi bir parçası olarak hukuki statüye sahiptir. Bu durum, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin uluslararası ilişkilerini şekillendiren önemli bir faktördür.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dış ilişkileri, özellikle bölgenin enerji kaynakları ve ekonomik potansiyeli nedeniyle geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bölge, birçok ülke ve uluslararası kuruluşlarla ticari ve ekonomik ilişkilere sahiptir. Ayrıca, Kürdistan Bölge Yönetimi, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında aktif bir rol oynamakta ve bölgesel çatışma ve krizlere çözüm bulmaya çalışmaktadır.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dış ilişkileri, Irak'ın diğer bölgeleriyle olan ilişkilerine de bağlıdır. Bölgenin Irak merkezi hükümeti ile olan ilişkileri, dış ilişkilerini şekillendirirken, Irak'ın uluslararası ilişkilerindeki değişimler Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dış politikasını etkileyebilir.

 

Sonuç olarak, Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dış ilişkileri, her iki bölgenin hukuki statülerine, iç siyasi dinamiklerine ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Her iki bölge de uluslararası alanda çeşitli zorluklarla karşılaşsa da, dış ilişkileri, bölgesel ve küresel siyasi bağlamlar içinde şekillenmektedir.

 

7.Sonuç:

Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi, Kürt nüfusunun siyasi ve kültürel haklarını korumaya yönelik özerk yönetim modellerini temsil etmektedir. Her iki yönetim de benzersiz özelliklere sahiptir ve farklı coğrafi, hukuksal, yönetimsel ve uluslararası ilişkiler açısından önemli farklılıklara sahiptirler.

 

Rojava, Suriye'nin kuzeyinde bulunmakta olup demokratik konfederalizm prensipleri üzerine kurulmuş bir yönetim modeline sahiptir. Rojava'nın uluslararası alanda tanınmamış bir özerk yönetim olduğu ve Suriye'nin bir parçası olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Bu durum, Rojava'nın uluslararası ilişkilerini ve dış politikasını sınırlamaktadır. Ayrıca, Suriye hükümeti ile Rojava arasındaki ilişkiler, Suriye İç Savaşı'nın karmaşıklığı nedeniyle değişkenlik göstermektedir.

 

Kürdistan Bölge Yönetimi ise Irak'ın kuzeyinde konumlanmış ve parlamenter bir sistem üzerine kurulmuştur. Irak Anayasası tarafından tanınmış bir özerk bölgedir ve resmi bir statüye sahiptir. Bu durum, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını ve dış ilişkilerini yürütme özgürlüğünü artırmıştır. Bölge, Irak'ın diğer bölgeleriyle ve uluslararası toplumla geniş çapta etkileşim halindedir.

 

Her iki yönetim modeli de Kürt nüfusunun siyasi ve kültürel haklarını korumayı amaçlamaktadır ve bölgelerinde önemli ölçüde özerklik elde etmişlerdir. Ancak, Rojava'nın uluslararası tanınma eksikliği ve Suriye hükümeti ile olan karmaşık ilişkileri, dış ilişkilerini ve uluslararası bağlantılarını sınırlarken, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Irak Anayasası'nda tanınmış bir statüye sahip olması, bölgenin uluslararası alandaki etkileşimlerini ve dış politikasını güçlendirmiştir.

 

Sonuç olarak, Rojava ve Kürdistan Bölge Yönetimi, Kürt nüfusunun siyasi ve kültürel haklarını korumak için farklı özerk yönetim modellerini benimsemişlerdir. Her iki bölgenin de benzersiz özellikleri ve hukuksal durumları bulunmaktadır, bu da dış ilişkilerini, uluslararası tanınmalarını ve siyasi etkileşimlerini şekillendirmektedir. Bu karşılaştırmalı analiz, Kürt özerk yönetimlerinin karmaşık yapısını anlamamıza ve gelecekteki siyasi ve toplumsal gelişmeleri tahmin etmemize yardımcı olabilir.

 

8.Referanslar:

 

 1. Gunter, M. M. (2019). Out of Nowhere: The Kurds of Syria in Peace and War. Oxford University Press.
 2. Gunes, C. (2019). "The Kurdistan Regional Government (KRG) and the Syrian Kurdish Political Movements: Competition and Cooperation." Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 21(2), 181-197.
 3. İpek, M. (2018). "Rojava: The Emergence of a New Political Framework in Syria." Uluslararası İlişkiler Dergisi, 15(58), 75-96.
 4. Kaya, A. (2019). "Kurdish Autonomy in Iraq: Genesis, Evolution, and Challenges." Middle Eastern Studies, 55(6), 943-961.
 5. Schmidinger, T. (2018). Rojava: Revolution, War and the Future of Syria's Kurds. Pluto Press.
 6. Sinclair, S. P. (Ed.). (2017). Rojava: Revolution, War and the Future of Syria's Kurds. Pluto Press.
 7. van Wilgenburg, W. (2018). The Kurds of Northern Syria: Governance, Diversity and Conflicts. I.B. Tauris.
 8. Özcan, A. (2018). "The Kurdistan Regional Government in Iraq: An Attempted Peaceful Transition to Independence." Nationalities Papers, 46(3), 448-464.
 9. Yazıcıoğlu, Ümit. "Das Asylgrundrecht und die türkisch-kurdische Zuwanderung." P. Lang, Frankfurt am Main, New York, 2000. ISBN 3-631-36603-5.
 10. Yazıcıoğlu, Ümit. "Die Bildung von Fraktionen im Parlament: verfassungsrechtliche, wahlrechtliche und geschäftsordnungsrechtliche Vorgaben." Köster, Berlin, 2000. ISBN 3-89574-383-6.
 11. Yazıcıoğlu, Ümit. "Die Dynamik in der Europäischen Union: Auswirkungen auf politische, rechtliche sowie institutionelle Rahmenbedingungen." Der Andere Verlag, Osnabrück, 2003. ISBN 3-89959-059-7.
 12. Yazıcıoğlu, Ümit. "Die Türkei-Politik der Europäischen Union." Der Andere Verlag, Osnabrück, 2004. ISBN 3-89959-148-8.
 13. Yazıcıoğlu, Ümit. "Die Umsetzung der politischen Kriterien von Kopenhagen in der Türkei." Yazıcıoğlu, Berlin, 2002. ISBN 3-930943-55-7.
 14. Yazıcıoğlu, Ümit. "Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Integrationsfrage der Türkei in die Europäische Union." Tenea, Bristol, Berlin, 2005. ISBN 3-86504-129-9.
 15. Yazıcıoğlu, Ümit. "Machenschaften des Verfassungsschutzes." Der Andere Verlag, Osnabrück, 2016. ISBN 3-89959-281-6.
 16. Yazıcıoğlu, Ümit. "Meinungsaustausch um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union." Yazıcıoğlu, Berlin, 2003. ISBN 3-930943-54-9.
 17. Yazıcıoğlu, Ümit. "Records in the Political History of Europe." Europäische Hochschulschriften, Europäisches Institut für Menschenrechte, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxeelles, Lüxsemburg, New York, Oxford, Wien, 2023. ISBN 978-3-96603-008-3.
 18. Yazıcıoğlu, Ümit. "Türkiye’de Kürtler." Europäische Hochschulschriften, Europäisches Institut für Menschenrechte, Berlin, 2020. ISBN 978-3-96603-006-9.
 19. Yazıcıoğlu, Ümit. "Von der SED zur „Die Linke“ – Die Geschichte der PDS als gesamtdeutscher Partei." Europäische Hochschulschriften, Europäisches Institut für Menschenrechte, Frankfurt am Main, Berlin, 2012. ISBN 978-3-96603-007-6.
 20. Yazıcıoğlu, Ümit. "Zuwanderung von Kurden: Ursachen und Asylrechtsprechung, die PKK und der Fall Öcalan." Köster, Berlin, 2000. ISBN 3-89574-399-2.

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}