Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Avrupa Birliği'nin Göç ve Sığınma Politikalarında Yapılan Reformlar: Bir Değerlendirme

Avrupa Birliği'nin Göç ve Sığınma Politikalarında Yapılan Reformlar: Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

I. Giriş

 

     A.Çalışmanın Amaçları

 

Bu çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikalarında gerçekleştirilen son reformları değerlendirmektir. Bu reformların, AB'nin mevcut politika ve yasal çerçevesindeki etkilerini ve bu politikalardaki değişikliklerin pratik uygulanabilirliğini incelemek amaçlanmaktadır. Ayrıca, reformların AB'nin göç ve sığınma politikalarındaki uzun vadeli etkileri ve Avrupa'nın göçmen ve sığınmacılarla ilişkilerindeki değişen dinamikler üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak da bu çalışmanın hedefleri arasındadır.

 

     B.Metodoloji

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanarak yapılacaktır. Öncelikle, AB'nin göç ve sığınma politikalarındaki son reformları detaylı bir şekilde analiz etmek için resmî belgeler, yasama metinleri ve AB kurumlarının yayınladığı raporlar incelenecektir. Ardından, literatür taraması yapılarak, AB'nin göç ve sığınma politikalarıyla ilgili akademik çalışmaların ve uzman görüşlerinin derlenmesi sağlanacaktır. Bu çalışmanın temel dayanağını, mevcut politika dokümanlarıyla literatürdeki akademik çalışmaların birleştirilmesi oluşturacaktır. Son olarak, elde edilen veriler ve analizler doğrultusunda, AB'nin göç ve sığınma politikalarında yapılan reformların etkileri ve önemi tartışılacak ve çıkarımlar yapılacaktır. Bu şekilde, çalışmanın sonuçları AB'nin göç ve sığınma politikalarının gelecekteki yönleri üzerinde ışık tutacaktır.

 

II. Avrupa Birliği'nin Göç ve Sığınma Politikalarının Tarihsel Arka Planı

 

A.AB Göç ve Sığınma Politikalarının Gelişimi

 

Avrupa Birliği, göç ve sığınma politikalarını oluştururken uzun bir tarihe sahiptir. AB'nin bu alandaki politikaları, birlik üyesi ülkeler arasında serbest dolaşım ilkesi ile birlikte gelişmiştir. Ancak, göç ve sığınma konularındaki ortak politika oluşturma çabaları, AB'nin kuruluşundan itibaren çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır.

AB'nin göç ve sığınma politikalarının gelişimi, zaman içindeki politik ve sosyal dinamiklerle şekillenmiştir. Özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan ekonomik ve siyasi değişimler, AB'nin göç politikalarında önemli dönüm noktalarını tetiklemiştir. Örneğin, işgücü ihtiyacı ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler, AB'nin göçmen kabul politikalarını etkilemiştir.

 

B.Önceki Politika ve Yasal Çerçeve

 

AB'nin göç ve sığınma politikalarının önceki dönemlerinde, üye devletler kendi ulusal politikalarını belirleme ve uygulama konusunda geniş bir özerkliğe sahipti. Bu durum, AB'nin ortak bir göç ve sığınma politikası oluşturma çabalarını zorlaştırmıştır. Üye devletler arasındaki farklı politika yaklaşımları ve uygulamaları, göçmenlerin farklı muameleler görmesine ve AB'nin iç kohezyonunu zayıflatmıştır.

 

Önceki politika ve yasal çerçeve, AB'nin göç ve sığınma alanındaki politikalarının belirlenmesinde belirleyici olmuştur. Ancak, bu politikaların koordinasyonu ve uyumu eksik kalmıştır. Özellikle, sığınma başvuru süreci, sığınmacıların hakları ve uyum politikaları gibi konularda AB düzeyinde ortak bir yaklaşımın eksikliği, birlik içinde tutarsızlıklara ve eşitsizliklere neden olmuştur. Bu durum, AB'nin göç ve sığınma politikalarında daha kapsamlı bir reform ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

 

III. Yeni Göç ve Sığınma Paktının Tanıtımı

 

A.Paktın İçeriği ve Amaçları

 

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı, Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikalarında kapsamlı bir reformun temelini oluşturur. Pakt, AB'nin mevcut göç ve sığınma politikalarını güncellemeyi ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Temel amaçları arasında, AB içinde daha adil ve etkili bir göç ve sığınma sistemi oluşturmak, üye devletler arasında yük paylaşımını geliştirmek ve düzensiz göçle mücadele etmek bulunmaktadır.

 

Paktın içeriği, AB'nin göç ve sığınma politikalarını çeşitli alanlarda güçlendiren ve yenileyen bir dizi yasal düzenleme içerir. Bu düzenlemeler arasında sığınma başvuru sürecinin standartlaştırılması, sığınmacıların entegrasyonunu destekleyen politikaların geliştirilmesi, AB'nin dış sınırlarında daha etkili kontrol önlemlerinin alınması ve üye devletler arasında göçmenlerin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan mekanizmaların oluşturulması yer almaktadır.

 

B.Paktın Hazırlık Süreci ve Kabul Edilme Süreci

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın hazırlık süreci karmaşık ve uzun bir süreçten geçmiştir. AB kurumları, üye devletler ve diğer ilgili paydaşlar arasında geniş kapsamlı müzakereler yapılmıştır. Bu müzakereler, AB'nin çeşitli politika alanlarında farklı çıkar ve önceliklere sahip olan üye devletler arasındaki uzlaşmayı sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde yürütülmüştür.

 

Paktın kabul edilme süreci, Avrupa Birliği kurumları arasında karmaşık bir yasama sürecini içermiştir. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yoğun görüşmeler gerçekleştirilmiş ve paktın tüm yönlerinin tartışılmasını sağlamak için çeşitli komiteler ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Sonuç olarak, paktın kabul edilmesi için uzun bir müzakere süreci sonunda anlaşma sağlanmış ve AB'nin göç ve sığınma politikalarında kapsamlı bir reformun önü açılmıştır.

 

IV. Pakt Kapsamındaki Ana Düzenlemelerin İncelenmesi

 

A.Sığınma Başvuru Sürecinde Yapılan Değişiklikler

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı kapsamında sığınma başvuru sürecinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, sığınma başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde işlenmesini ve uygun olmayan başvuruların daha kolay belirlenmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte, sığınma başvuru sürecindeki değişiklikler, başvuranların haklarını da güvence altına almaktadır. Örneğin, sığınmacılara daha iyi bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlanması gibi önlemler alınmıştır.

 

B.Sığınma ve Göç Yönetimi Kurallarındaki Reformlar

 

Pakt, AB'nin sığınma ve göç yönetimi kurallarında önemli reformlar içermektedir. Bu reformlar, AB'nin dış sınırlarındaki kontrolü güçlendirmeyi, düzensiz göçle mücadele etmeyi ve AB içinde daha adil bir göçmen dağılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, pakt, AB üye devletleri arasında göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu konusunda daha yakın işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmektedir. Bu çerçevede, AB üye devletleri arasında sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi ve entegrasyonu için ortak standartlar ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi öngörülmektedir.

 

C.Sınır Prosedürü ve Kriz Yönetimi Mekanizmaları

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı, sınır prosedürü ve kriz yönetimi mekanizmalarında da önemli değişiklikler içermektedir. Bu mekanizmaların güçlendirilmesi, AB'nin dış sınırlarındaki kontrolü artırmayı ve kriz durumlarında daha etkili bir şekilde müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, AB'nin dış sınırlarında daha etkili bir sınır güvenliği ve denetimi için yeni teknolojilerin ve ekipmanların kullanımı teşvik edilmektedir. Ayrıca, kriz durumlarında AB üye devletleri arasında daha iyi dayanışma ve koordinasyonu sağlamak için özel bir kriz yönetimi mekanizması öngörülmektedir. Bu mekanizma, AB'nin kriz durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini ve üye devletler arasında göçmenlerin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

V. Paktın Uygulanması ve Etkileri

 

A.Üye Devletlerin Yasal ve Kurumsal Altyapıya Uyum Süreci

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın uygulanması, AB üye devletlerinin mevcut yasal ve kurumsal altyapılarına uyum sağlamalarını gerektirecektir. Bu süreç, üye devletlerin paktın getirdiği yeni düzenlemelere uyum sağlamak için ulusal yasalarını ve kurumlarını yeniden düzenlemelerini veya güçlendirmelerini içerecektir. Bununla birlikte, uyum sürecinin her üye devlette farklı olabileceği ve bazı üye devletlerde daha fazla zaman ve kaynak gerektirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

B.Paktın Sığınma ve Göç Politikalarına Etkileri

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın sığınma ve göç politikalarına etkileri çeşitli olacaktır. Öncelikle, paktın getirdiği yeni düzenlemelerin uygulanması, AB'nin göç ve sığınma politikalarının daha tutarlı ve etkili bir hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bu, sığınma başvuru sürecinin standartlaştırılması, sığınmacıların entegrasyonunu destekleyen politikaların geliştirilmesi ve düzensiz göçle mücadelede daha etkili önlemlerin alınması gibi alanlarda iyileştirmeler sağlayabilir. Ancak, paktın uygulanmasının bazı zorluklarla da karşılaşabileceği ve bazı politika alanlarında belirsizliklere neden olabileceği unutulmamalıdır.

 

C.Öngörülen ve Beklenen Sonuçlar

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın öngörülen sonuçları çeşitli olacaktır. Öncelikle, paktın uygulanmasıyla birlikte AB'nin göç ve sığınma politikalarında daha adil ve etkili bir sistem oluşturulması beklenmektedir. Bu, AB'nin dış sınırlarındaki kontrolün güçlendirilmesi, düzensiz göçle mücadele edilmesi ve sığınmacıların daha iyi entegrasyonunun sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Ayrıca, paktın uygulanmasıyla birlikte AB üye devletleri arasında daha yakın işbirliği ve dayanışma sağlanması ve göç ve sığınma politikalarında daha tutarlı bir yaklaşımın benimsenmesi beklenmektedir. Ancak, paktın uygulanmasının bazı zorluklarla da karşılaşabileceği ve beklenen sonuçların tam olarak gerçekleşmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

VI. Tartışma ve Değerlendirme

 

A.Paktın Güçlü Yönleri ve Kazanımları

 

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın güçlü yönleri ve kazanımları çeşitli alanlarda görülebilir. Öncelikle, paktın AB'nin göç ve sığınma politikalarında kapsamlı bir reformun temelini oluşturması önemlidir. Pakt, AB'nin göç ve sığınma alanındaki politikalarını güncelleyerek, daha etkili bir göç yönetimi sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, paktın üye devletler arasında daha adil bir yük paylaşımı ve dayanışma sağlamaya yönelik mekanizmalar içermesi, AB'nin göç ve sığınma politikalarında önemli bir ilerleme olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, paktın sığınma başvuru sürecini standartlaştırması ve sığınmacıların entegrasyonunu destekleyen politikaları güçlendirmesi de olumlu bir adımdır.

 

B.Zayıf Noktalar ve Potansiyel Sorunlar

 

Yeni Göç ve Sığınma Paktı'nın zayıf noktaları ve potansiyel sorunları da göz ardı edilmemelidir. Özellikle, paktın uygulanması sırasında yaşanabilecek pratik zorluklar ve üye devletler arasındaki farklı politika tercihleri nedeniyle ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar önemli bir endişe kaynağı olabilir. Ayrıca, paktın bazı alanlarda belirsizliklere neden olması ve bazı politika alanlarında yetersiz kalması potansiyel bir sorun olarak görülebilir. Örneğin, paktın dış sınırlardaki kontrol önlemlerinin etkinliği ve sığınmacıların entegrasyonunu destekleyen politikaların yeterliliği konularında belirsizlikler olabilir.

 

C.Gelecekteki Gelişmeler ve İyileştirmeler

 

Gelecekte, AB'nin göç ve sığınma politikalarının daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, paktın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi ve eksikliklerin giderilmesi önemlidir. Ayrıca, AB'nin göç ve sığınma politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanması için üye devletler arasında daha yakın işbirliği ve dayanışmanın sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, AB'nin dış politikası ve kalkınma politikalarıyla daha iyi entegre edilmiş bir göç ve sığınma politikası oluşturulması da önemlidir. Bu şekilde, AB'nin göç ve sığınma politikalarının daha sürdürülebilir ve kapsamlı bir yaklaşımla ele alınması sağlanabilir.

 

VII Kaynakça

 

Avrupa Birliği Komisyonu. (2020). A new Pact on Migration and Asylum. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en

Avrupa Birliği Konseyi. (2024). Council adopts the EU's pact on migration and asylum. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/15/council-adopts-the-eu-s-pact-on-migration-and-asylum/

European Parliament. (2024). European Parliament adopts the new migration and asylum pact. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240410IPR38529/european-parliament-adopts-the-new-migration-and-asylum-pact

Kirişçi, K. (2021). The New Pact on Migration and Asylum: A Good Basis for Progress. Migration Policy Institute Europe. https://www.migrationpolicy.org/news/new-pact-migration-and-asylum-good-basis-progress

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). UNHCR welcomes EU agreement on new Pact on Migration and Asylum. https://www.unhcr.org/news/press/2023/12/61b3e92c4/unhcr-welcomes-eu-agreement-new-pact-migration-asylum.html

 

 

15 Mayıs 2024 Lüksemburg

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}