Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Bir Bilim adamı ve Akademisyen olarak  Ümit Yazıcıoğlu 

 

Günümüzün karmaşık ve değişken dünyasında, bilgi ve uzmanlığın birleşimi, toplumun sorunlarına ışık tutacak ve ilerlemeyi sağlayacak bir rol oynamaktadır.

 

Bu anlamda, hukukçu ve siyaset bilimcisi Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, öncü bir akademisyen olarak bilim dünyasında tanınmış ve takdir edilmiş bir isimdir. Zatıalisi, hukuk ve siyaset bilimi alanında yaptığı kapsamlı bilimsel çalışmalarıyla önemli katkılar sunmuş ve akademik dünyada etkileyici bir iz bırakmıştır. Prestijli üniversitelerde eğitim görmüş ve öğrenim hayatı boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiştir. Bu makalede, Ümit Yazıcıoğlu'nun hukuk ve siyaset bilimi alanındaki başarıları, uzmanlık alanları ve topluma olan katkıları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

 

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, bir hukukçu ve siyaset bilimcisi olarak, uzmanlık alanlarına derin bir tutkuyla bağlıdır. Kariyerine başladığı ilk günden itibaren, hukukun ve siyaset biliminin toplumsal ve siyasal süreçler üzerindeki etkisini anlamak ve çözümlemek için özverili bir şekilde çalışmıştır. Lisans eğitimini hukuk alanında tamamladıktan sonra, siyaset bilimi ve anayasa hukuku alanlarında yüksek lisans ve doktora dereceleri elde etmiştir. Bu süre zarfında, alanının önde gelen üniversitelerinde eğitim almış ve bilimsel çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Yüksek lisans tezi, siyasi partilerin anayasa, seçim hukuku ve tüzük kurallarına göre oluşumunu incelemiş ve orijinal bir bakış açısı sunmuştur. Doktora tezi ise sığınma hakkı ve Türkiyeli Kürtlerin iltica nedenleri üzerine odaklanmış ve bu alanda önemli bir bilimsel katkı sağlamıştır.

 

"Avrupa Birliği dinamiklerinin siyasi, yasal ve kurumsal çerçeveleri üzerindeki etkileri" konulu teziyle ikinci doktorasını tamamladı ve Siyaset Bilimi doktoru unvanını aldı. Bu tezinde, Avrupa Birliği'nin siyasi, yasal ve kurumsal yapısının nasıl etkiler yarattığını araştırdı. Hemen ardından, 2004 yılında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonuna ilişkin beklentiler ve sorunlar" konulu bir tez daha hazırlayarak Berlin Hür Üniversitesi'nde doçent unvanını elde etti. Bu tezinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecindeki beklentilerini ve karşılaştığı sorunları inceledi. Bu çalışmasıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecine ilişkin önemli bir perspektif sunmuş ve akademik alanda dikkat çekmiştir. Bu çalışmaları, hukuk ve siyaset bilimi alanında geniş bir takdir toplamış ve birçok ödül almıştır.

 

Son olarak, 2007 yılında, Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, üniversitedeki başarılı çalışmaları ve akademik katkıları nedeniyle profesör unvanını almıştır. Bu unvanla birlikte, bilimsel araştırmalara liderlik etme ve daha geniş çapta bilgi ve deneyim paylaşma sorumluluğunu üstlenmiştir. Profesör olarak, hukuk ve siyaset bilimi alanlarında daha ileri çalışmalar yapmış ve öğrencilerine rehberlik etmiştir. Bu çalışmaları zatı alilerinin bilim dünyasındaki otoritesini ve bilimsel çalışmalarındaki etkisini daha da pekiştirmiştir.

 

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, bilim insanı olarak, teorik çalışmalarını pratik uygulamalarla birleştiren öncü bir yaklaşım sergilemektedir. Hukuk ve siyaset bilimi alanlarında gerçek dünya sorunlarına çözümler sunmaya odaklanmıştır. Özellikle anayasa hukuku, iltica hukuku, Avrupa hukuku, insan hakları, uluslararası ilişkiler, terörizm ve göçmenlerin sorunları gibi konular üzerinde derinlemesine çalışmalar yapmış ve önemli araştırmalar yürütmüştür. Bu sayede, hukukun toplum üzerindeki etkilerini anlamak ve siyasi süreçlerde iyileştirmeler sağlamak için önemli bir rol üstlenmiştir. Bilim dünyasının temel sorunlarına ışık tutarak yeni ufuklar açmıştır. Aynı zamanda, popüler bilim kitapları yazarak bilimsel araştırmaların toplumun gelişimi üzerindeki etkisini anlatmaya çalışmış ve geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu kitaplar, bilimi anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sunarak bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Öğretim görevlisi olarak da aktif bir şekilde çalışan Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, birçok öğrenciye mentorluk yapmış ve onlara rehberlik etmiştir. Seminerler ve konferanslar aracılığıyla bilimsel düşünceyi yaymayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel topluluğun gelişimine ve genç neslin yetişmesine büyük katkılarda bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu'nun başarıları sadece akademik alanda sınırlı kalmamış, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine de etki etmiştir. Dünya genelinde birçok üniversitede konferanslar vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşmış ve genç akademisyenlere rehberlik etmiştir. Ayrıca, düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalar ve yayınlarıyla Türkiye'nin iç ve dış politikasına katkıda bulunmuştur. Amacı, bilgi ve uzmanlığını toplumun faydası için kullanmak ve gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

 

Sonuç olarak, Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, hukuk ve siyaset bilimi alanlarında öncü bir akademisyen ve bilim insanıdır. Uzmanlık alanlarındaki çalışmaları, derinlemesine araştırmaları ve pratik uygulamalara olan yaklaşımı, toplumsal sorunlara katkıda bulunmuş ve bilimsel gelişime önemli katkılarda bulunmuştur. Bilimsel çalışmaları ve topluma olan katkıları, hukuk ve siyaset bilimi alanlarında ilham verici bir örnektir ve bilim dünyasına ve insanlığa büyük bir değer katmaktadır.  Akademik kariyeri boyunca birçok öğrenciye mentorluk yaparak, onlara rehberlik etmiş ve gelecekte bilim insanı olmalarına yardımcı olmuştur. Öğrencileriyle birebir çalışarak onlara akademik gelişimlerinde destek olmuş ve onları bilimsel çalışmalar konusunda teşvik etmiştir. Ayrıca, düzenlediği seminerler ve konferanslar aracılığıyla bilimsel düşünceyi yaymayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedeflemiştir. Bu etkinliklerde öğrencilere ve diğer akademisyenlere deneyimlerini aktararak, onları motive etmiş ve araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Bu şekilde, Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu, akademik alanda genç neslin yetişmesine ve bilimsel topluluğun gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

 

19 Aralık 2019 Tel Aviv

 

 

Kısa Biyoğrafisi 

1958 yılında Erzurum’da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç̧̧ içe bir yasam sürdürmeyi tercih etti. Kürt, siyasetçi, yazar, akademisyen ve Avrupa İnsan Hakları Enstitüsü̈rektörüdür. Düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış̧̧ ve iç̧̧ politikasına katkıda bulundu. Iilk, Orta ve Lise eğitimini Tekman’da, yüksek öğrenimini Berlin Humbold Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1991 yılında başarıyla bitirerek tamamladı. 1992-1995 yıllarında stajyer hukukçu olarak Berlin Yargıtay’ında üç̧ yıl görev yaptı.

 

1995-1997 yılları arasında’ ‘Parlamentodaki siyasi parti gruplarının anayasa, seçim hukuku ve tüzük kurallarına göre oluşumu’’ konulu teziyle mastıra, 1999 yılında Anayasa Hukukunda Sığınma hakkı ve Türkiyeli Kürtlerin iltica nedenleri’’ konulu teziyle Devlet İdare Bilimleri Doktoru oldu. 2003 yılında ‘da” Avrupa Birliği dinamiklerinin siyasi, yasal ve kurumsal çerçeveleri üzerindeki etkileri” konulu teziyle ikinci doktorasını tamamlayarak Siyaset Bilimi doktoru oldu. Hemen akabinde “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna ilişkin beklentiler ve sorunlar” konulu teziyle 2004 yılında Berlin Hür Üniversitesinde Doçent akabinde 2007 yılında Profesör oldu.

 

Almanya Federal Haber Alma Servisinin 2007 yılında bizimle birlikte çalış̧̧ teklifini sert bir dille reddetti. Dünyanın hemen hemen tüm tanınmış̧̧ üniversitelerinde konferanslar verdi. Anayasa Hukuku, İltica Hukuku, Avrupa Hukuku, Halklar Hukuku, İnsan hakları, uluslararası ilişkiler, terörizm, köktencilik ve göçmenlerin sorunlarıyla ilgili konularda ilmi araştırmalar yapmaktadır. Evli, Şirin, Deniz ve Koray ‘ın babasıdır.

 

Uzun Hayat hikayesi

19 Ağustos 1958 yılında Erzurum’da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. Kürt asıllı Türk siyasetçi ve akademisyendir. Baba Adı Abdulbaki; Anne Adı Nebahat ‘tır. 

İlk, orta ve lise eğitimini Tekman’da, yüksek öğrenimini Berlin Humbold Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1991 yılında tamamladı.

 

1997 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1999 yılında Alman İdari Bilimler Fakültesinde doktor unvanı aldı. 2003 yılında siyaset bilmi dalında ikinci doktorasını (Dr.rer.pol.) tamamladı.   2004 yılında Berlin Hür Üniversitesinde Doçent doçentlik tezini başarıyla tamamladı akabinde 2007 yılında Profesör oldu.  

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer’de - Alman İdari Bilimler Fakültesinde – Master yaparak lisan üstü öğrenimini 1997 yılında tamamladı. Master tezini, „Parlamentodaki Fraksiyonların kuruluş ve çalışma metotlarının Anayasa Hukuku, seçim kanunları ve tüzük yasalarına göre değerlendirilmesi “(Die Bildung von Fraktionen im Parlament – Verfassungs-, wahl und geschäftsordnungs-rechtliche Vorgaben) konusu üzerine hazırlamıştır.

Yazıcıoğlu, 1997 yılında (Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) Alman Devlet İdari Bilimler Yüksek okulunda, Anayasa hukuku dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında aynı Üniversitenin senatosuna seçildi.

İltica Hukuku ve Türkiyeli Kürtler in göç sebepleri („Asylgrundrecht und die Türkisch/Kurdische Zuwanderung“) konulu doktora tezi ile Devlet İdari Bilmleri dalında (Dr. rer. publ.) ilk doktorasını 1999 senesinde ise başarıyla tamamladı.

Yazıcıoğlu, 2003 yılında da Avrupa Birliği çerçevesindeki dinamiğin siyasi, hukuki ve yapısal özelliklerinin yarattığı etkiler üzerine hazırladığı doktora tezi ile („Die Dynamik in der Europäischen Union – Auswirkungen auf politische, rechtliche sowie institutionelle Rahmenbedingungen“) Berlin Hür Üniversitesin´de siyaset bilmi dalında ikinci doktorsını (Dr.rer.pol.) tamamladı. Doktora Notu: fevkalede.

Yazıcıoğlu yine Berlin Hür Üniversitesinde 24.11.2004 tarihinde Türkiye´nin Avrupa Birliğine uyumunda beklenenler ve problemler konulu („Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Integrationsfrage der Türkei in die Europäische Union“) doçentlik tezini başarıyla tamamladı. Siyasal bilgiler ve idari bilimler dallarında Üniversite Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Akabinde  dersler vermeye başlamıştır.

Yazıcıoğlu 2002 yılında “Türkiye’nin Uyumu bağlamında Avrupa Araştırmaları”(Europische Studien zur Integration der Türkei) adlı altı aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

2004 yılından itibaren de “Avrupada Hukuk ve Demokrasi” ( Recht und Demokrati in Europa) adlı altı aylık uluslararası ilişkiler ve hukuksal araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. Euro Agenda “Avrupa Günlüğü” adlı uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimler dergisinin yayın Kurulu üyesidir.

Kendisi halen Avrupa’da yaşamasına rağmen ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilenmekte , gelişmeleri takip etmekte ve hatta etik bir davranış ve tavır gereği ülke problemlerinin en yoğun yaşandığı Hakkari coğrafyasında yayın yapan Yüksekova haber adlı yayın organına makaleler yazarak destek vermektedir.

1997’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında da araştırmalar yapmaya başladi, 1990’lı yıllar boyunca Kürt realitesinde hukuksal, sosyolojik ve siyasi konularda ilmi araştırmalar yapmakta ve bu alandaki çalışmalarını halen de sürdürmektedir.

Yazıcıoğlu, 2000 – 2006 yıllarında Almanya’da Berlin Hür Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler, Türkiye’de etnik sorunlar ve Kürt realitesi, Türkiye Avrupa İlişkileri, Siyasi İslam ve terörizm konularında araştırmalar yapmış, aynı konularda ders vermiş ve terörizm konusunda danışmanlık yapmaktadır. Terörizm, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Orta Doğu konularında da çalışmalar yapmış olan  Yazıcıoğlu’nun Almanca olarak yayınlanmış onbir kitabı, değişik dergi ve gazetelerde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi mevcuttur.

Yazıcıoğlu, 2006 yılında çalışmalarını daha geniş bir çerçeveye kavuşturmak, yine kendi alanlarında yetkin olan akademisyen ve uzmanlarla özgün ve geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek amacıyla Stratejik Araştırma Enstitüsünü kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir.

Yazıcıoğlu Almanca, Fransizca, Kürtce, İngilizce ve Türkce bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıdır. Deniz, Koray ve Sirin isimli üç çocuğu bulunmaktadır.

 

Siyasi yaşamı

 

Öğrencilik döneminden itibaren aktif siyasetle uğraşan Prof. Dr. Dr. Mag Ümit Yazıcıoğlu 1997 yılında Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer'in (- Alman Devlet İdari Bilimler  Üniversitesinin -) senatosuna seçilererk 2000 yılına kadar aynı Üniversitede ''Senatör'' olarak görev yapmıştır.  

 

Eserleri

a) Milli Kütüphanede bulunan eserleri

1.) Yazıcıoğlu, Ümit : Von der SED zur „Die Linke“ – Die Geschichte der PDS als gesamtdeutscher Partei[1]. Tekman 2012 (PDF 362 Seiten, 3,9 MB).

 

2.) Yazıcıoğlu, Ümit : Das Asylgrundrecht und die türkisch-kurdische Zuwanderung P. Lang, Frankfurt am Main, New York 2000, ISBN 3-631-36603-5

 

3.) Yazıcıoğlu, Ümit : Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Integrationsfrage der Türkei in die Europäische Union Tenea, Bristol, Berlin 2005, ISBN 3-86504-129-9

 

4.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Bildung von Fraktionen im Parlament: verfassungsrechtliche, wahlrechtliche und geschäftsordnungsrechtliche Vorgaben Köster, Berlin 2000, ISBN 3-89574-383-6

 

5.) Yazıcıoğlu, Ümit : Zuwanderung von Kurden : Ursachen und Asylrechtsprechung, die PKK und der Fall Öcalan Köster, Berlin 2000, ISBN 3-89574-399-2

 

6.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Türkei-Politik der Europäischen Union, Der Andere Verlag, Osnabrück,2004, ISBN 3-89959-148-8

 

7.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Dynamik in der Europäischen Union : Auswirkungen auf politische, rechtliche sowie institutionelle Rahmenbedingungen Der Andere Verlag, Osnabrück, 2003, ISBN 3-89959-059-7

 

8.) Yazıcıoğlu, Ümit : Meinungsaustausch um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, Yazıcıoğlu, Berlin, 2003, ISBN 3-930943-54-9

 

9.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Umsetzung der politischen Kriterien von Kopenhagen in der Türkei, Yazıcıoğlu, Berlin, 2002, ISBN 3-930943-55-7

 

10.) Yazıcıoğlu, Ümit : Europäische Studien zur Integration der Türkei, Der Andere Verlag, Osnabrück, 2002, ISBN 3-89959-016-3

 

11.) Yazıcıoğlu, Ümit : Machenschaften des Verfassungsschutzes, Der Andere Verlag, Osnabrück, 2016, ISBN 3-89959-281-6

 

b) Makalelerini basından'da bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}